58555

 

خداییش بنزین ۸۰ تومنی شد ۱۰۰۰ تومن
 تریاک ۳۰۰۰ تومنی هنوز ۳۰۰۰ تومنه
آیا قاچاقچی ها و برادران عملی صداقت و مدیریت بهتری ندارن؟


هیچ زمانی در هیچ کجا هیچ معتادی بدون مواد نبوده
آیا سیستم توزیع مواد مخدر بهتر از توزیع برق و بهداشت و عدالت  نیست

 

آیا بهتر نیست از برادران ساقی برای مدیریت کشور کمک بگیریید⁉️⁉️