آخرین نفس

عنوان دومین کتاب من است

40 وصیت نامه از شهدای مدافع حرم

آخرین نفس اولین کتاب وصیت نامه مدافعان حرم در کشور است که به چاپ رسید