هشتادواشک

نام اولین کتاب من است

خاطرات شهدای فتنه88 که واقعا دوسال زجر کشیدم تا چاپ بشه

انشاالله حواشی و خاطرات این کتاب رو به زودی منتشر میکنم